Середа
30.09.2020
19:05
Приветствую Вас Гість
RSS
 

КЗ "Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-інтернат І-ІІІ ступенів"
Рівненської обласної ради
                                                

Главная Регистрация Вход
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 41

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Главная » 2019 » Січень » 2 » Статут школи-інтернату (розділи 6-7)
09:50
Статут школи-інтернату (розділи 6-7)

6. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Учасниками освітнього процесу в Закладі освіти є:

  • здобувачі освіти (учні, вихованці);
  • керівники;
  • педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
  • батьки або особи, які їх замінюють,здобувачів освіти (учнів, вихованців).

6.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права, обов'язки, трудові відносини, навантаження, атестація тощо визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

6.3. Учні (вихованці) Закладу освіти мають право на:

 • рівний доступ до якісної базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
 • вибір форм навчання, спецкурсів, факультативів, позаурочних занять;
 • інформацію з усіх галузей знань;
 • участь у науково-дослідній, експериментальній, науково-практичній діяльності, конференціях, громадському самоврядуванні Закладу освіти;
 • отримання кваліфікованої допомоги в навчанні;
 • розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності;
 • участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною Закладу освіти;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • участь в обговоренні і внесення власних пропозицій щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • забезпечення спальним корпусом під час навчання;
 • збереження родинних стосунків;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують їх права, честь і гідність;
 • участь в органах громадського самоврядування Закладу освіти;
 • медичне обслуговування, повноцінне і якісне харчування.

6.4. Учні (вихованці) Закладу освіти зобов'язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитися до державного, комунального, громадського і особистого майна;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд,
 • обов’язково носити шкільну форму.

6.5. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

6.6. Директор призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу освіти, визначає їх посадові обов’язки, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю та іншими законодавчими актами.

6.7. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління Закладу освіти.

6.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

сприяти зростанню іміджу Закладу освіти;

брати участь у роботі педагогічної ради;

додержуватися Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки, накази і розпорядження керівника Закладу освіти, органів управління у сфері освіти.

6.10. У Закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

6.11. Розподіл педагогічного навантаження в Закладі освіти затверджується наказом керівника Закладу освіти. Обсяг навантаження педагогічних працівників може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.12. Батьки та особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу освіти. Права і обов’язки батьків та осіб, що їх замінюють, як учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства у сфері освіти.

 

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

 

7.1. Органом управління Закладу освіти є Рівненська обласна рада.

7.2. До компетенції Рівненської обласної ради належить:

призначення і звільнення директора Закладу освіти в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

визначення основних напрямків діяльності Закладу освіти;

затвердження та внесення змін до Статуту Закладу освіти;

розпорядження основними засобами Закладу освіти;

прийняття рішення про відчуження майна, надання майна в позику, заставу, оренду;

прийняття рішення про перепрофілювання (зміну типу), припинення діяльності Закладу освіти, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

затвердження звітів про виконання Закладом освіти своїх планів роботи;

погодження штатного розпису Закладу освіти в установленому порядку;

погодження кошторису Закладу освіти в установленому порядку;

здійснення контролю за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та ефективністю управління Закладом освіти;

реалізація інших повноважень, передбачених законодавством.

7.3. Заклад освіти визначає порядок та напрями використання власних надходжень за будь-який термін виключно за попереднім погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

 

 

Керівник Закладу освіти

7.4. Керівництво поточною діяльністю Закладу освіти здійснює директор (далі – Директор), який призначається в установленому порядку Власником шляхом укладання контракту.

7.5. В Контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

7.6. Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії Контракту з підстав та в порядку визначеному Контрактом, чинним законодавством України та Положенням про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

7.7. Директор підзвітний Власнику з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Закладу освіти, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Закладу освіти відповідно до покладених завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

7.8. Директор вирішує всі питання діяльності Закладу освіти з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом.

7.9. До компетенції директора Закладу освіти відноситься:

- забезпечення Статутної діяльності Закладу освіти;

 • вирішення поточних питань роботи Закладу освіти, організація його діяльності;
 • вирішення питань матеріально-технічного та фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників, визначення їх посадових обов’язків та оплати праці відповідно до законодавства;

- забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;

- сприяння та створення умов для діяльності органів самоврядування Закладу освіти;

- сприяння здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Закладу освіти;

- організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

- укладання від імені Закладу освіти угод з юридичними та фізичними особами, представлення його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях;

- видання довіреностей, відкриття в органах Державної казначейської служби розрахункових та інших рахунків;

- ведення переговорів щодо укладання колективного договору, підписання колективного договору, звіт та відповідальність за його виконання;

- розроблення і затвердження положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників Закладу освіти відповідно до чинного законодавства та кваліфікаційних характеристик, інших необхідних документів;

 • внесення подання трудовому колективу щодо затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до законодавства;
 • розпорядження в установленому порядку майном і коштами Закладу освіти;
 • контроль за дотриманням режиму роботи Закладу освіти, організацією харчування і медичного обслуговування учнів;
 • організація проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу освіти відповідно до вимог чинного законодавства;
 • щорічне звітування перед загальними зборами трудового колективу Закладу освіти;
 • підтримання ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників;
 • створення умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • координація співпраці з територіальними органами та іншими навчальними закладами;
 • застосовування заходів заохочення за сумлінну роботу та заходів дисциплінарного впливу до порушників трудової дисципліни згідно вимог чинного законодавства;
 • персональна відповідальність за збереження, відчуження, списання та втрати у будь-якій формі майна Закладу освіти;
 • персональна відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу освіти;
 • право першого підпису на фінансових документах;
 • виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

7.10. При здійсненні діяльності Закладу освіти Директор забезпечує:

- дотримання відповідних умов, передбачених чинним законодавством України щодо діяльності Закладу освіти;

- організацію бухгалтерського обліку та контроль за фінансовою звітністю Закладу освіти;

- розробку структури та штатного розпису Закладу освіти та подання їх на погодження до Рівненської обласної ради;

- належний рівень побутових умов для перебування в Закладі освіти;

- виконання Закладом освіти у своїй діяльності норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки.

У межах своєї компетенції Директор видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками Закладу освіти та здійснює контроль за їх виконанням.

7.11. Директор Закладу освіти несе відповідальність за:

 • дотримання вимог чинного законодавства в роботі Закладу освіти (в галузі охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних вимог, вимог контрольно-ревізійної служби, трудового законодавства тощо);
 • виконання вимог законів з охорони дитинства i праці, створення необхідних умов для збереження життя i здоров'я учнів, стан та діяльність Закладу освіти;
 • організацію бухгалтерського обліку;
 • якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • реалізацію Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм, за рівнем навчальних досягнень учнів.

7.12. Директор є представником Закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу.

7.13. У разі відсутності Директора його обов'язки виконує заступник згідно із розподілом функціональних обов'язків. А у разі відсутності особи, що може виконувати обов'язки директора, його обов'язки виконує посадова особа, визначена Власником в установленому порядку.

7.14. Директор та головний бухгалтер Закладу освіти несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

7.15. На вимогу Власника або органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, Заклад освіти у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

7.16. Із метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у Закладі освіти створюється педагогічна рада.

  1. Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими документами.
  2. Головою педагогічної ради є директор.
  3. Педагогічна рада Закладу освіти:
 • розглядає план роботи закладу, підсумки і актуальні питання освітньої, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розробляє рекомендації з питань організації освітнього процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та освітнього процесу закладу.

7.20. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

7.21. За рішенням Власника у Закладі освіти може бути створена наглядова рада. Порядок формування наглядової ради, відповідальність, строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються законодавством про освіту.

 

 

 

Просмотров: 122 | Добавил: pkononets | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Банери

Вход на сайт

Пошук

Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записів

Друзі сайту
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz